Projekt badawczy

ukierunkowany na określenie preferowanych wariantów aktywności zawodowej osób w wieku 50+, zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych . Wyniki badań posłużą do opracowania sposobów zwiększenia aktywności zawodowej wymienionej wyżej grupy osób a także do podniesienia kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych w zakresie współdziałania z osobami, które ze względu na wiek (50+) mają utrudniony dostęp do rynku pracy.

Materiały do pobrania